Regulamin konkursu

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu All4web.pl jest Tomasz Goclik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Agencja Interaktywna All4web z siedzibą w Kornowacu, ul. Kolonia 50F, 44-285 Kornowac, REGON: 361415431, NIP: 631-250-23-64 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/All4webpl/ serwisu facebook.com, dla użytkowników tego serwisu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów i usług firmy Agencja Interaktywna All4web. 
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 7. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Agencja Interaktywna All4web.

 

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przekazaniem nagród;
  5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami w konkursie są: 

 1. Laureat, którego tekst zwycięży w Konkursie otrzyma pliki wybranego przez siebie motywu o wartości 299 zł, z pośród dostępnych pod adresem https://all4web.pl/szablony/ wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego należnego od wartości tych nagród. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 2. Laureat, którego tekst zajmie drugie miejsce w Konkursie otrzyma zniżkę w wysokości 150 zł na zakup jednego z motywów, dostępnych pod adresem https://all4web.pl/szablony/ wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego należnego od wartości tych nagród. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 3. Laureat, którego tekst zajmie trzecie miejsce w Konkursie otrzyma zniżkę w wysokości 100 zł na zakup jednego z motywów, dostępnych pod adresem https://all4web.pl/szablony/ wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego należnego od wartości tych nagród. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu All4web.pl, pod adresem www.facebook.com/All4webpl/.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w art. V Regulaminu.
 3. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook, na profilu All4web.pl.
 4. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Organizatora na podstawie oceny nadesłanych tekstów, biorąc pod uwagę wszystkie otrzymane w Konkursie zgłoszenia.
 5. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w formie osobnego postu na portalu społecznościowym Facebook na profilu All4web.pl, pod adresem www.facebook.com/All4webpl/.
 6. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/All4webpl/.

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest wpisanie w komentarzu do postu konkursowego odpowiedzi na pytanie - Jak wyglądały Wasze zaręczyny?
 2. Każdy Uczestnik może wysłać jeden tekst. Liczy się pierwsza wiadomość, a pozostałe nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez organizatora.
 3. Organizator dokona oceny nadesłanych tekstów i nagrodzi 3 osoby, których odpowiedzi najbardziej spodobają się organizatorowi.
 4. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w osobnym poście.
 5. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Organizator w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny.
 6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

 

VI. Odbiór nagród

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w ciągu 7 dni od czasu ogłoszenia Laureatów, za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage`u www.facebook.com/All4webpl/, w celu określenia sposobu odbioru nagrody.
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 1 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu kontaktu powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 3. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt. 1.
 4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z tym związane, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Laureat nie ma obowiązku przyjęcia Nagrody. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 7. Od łącznej wartości nagród podlegających wydaniu Zwycięzcy, Organizator jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie skontaktował się z organizatorem lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem lub regulaminem Facebooka.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, zakończenia Konkursu oraz wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 2. W przypadku osób, które zdobyły Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych zwycięzców Nagród (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) w celach związanych z wydaniem Nagród. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostają usunięte z bazy organizatora, po jego zakończeniu.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@all4web.pl.
 7. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@all4web.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@all4web.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/All4webpl/.
 2. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Każdy z uczestników konkursu jest zwolniony z wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia w nim udziału.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://all4web.pl/regulamin-konkursu/ oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Pozwól się zaskoczyć!

Gotowy do zrobienia kroku w przyszłość?
Porozmawiajmy o Twoim projekcie, pomyśle lub idei i sprawdź
jak mogę pomóc w rozwoju Twojej firmy.

 

Formularz projektu

Nie lubisz formularzy? Wyślij wiadomość bezpośrednio.